Tuloslaskelma

EUR '000 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 187 711 172 669
Liiketoiminnan muut tuotot 2 331 3 370
Materiaalit ja palvelut -142 349 -136 552
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -17 836 -16 123
Suunnitelman mukaiset poistot -7 302 -6 717
Liiketoiminnan muut kulut -11 928 -11 612
Arvonalentumiset, netto 0 -5
Osakkuusyritysosakkeiden luovutustappio -327 0
Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät (core) 2 6
Osuus yhteisyritysten tuloksista -414 -3 311
Liikevoitto / -tappio 9 888 1 725
Rahoitustuotot 7 906 4 166
Rahoituskulut -11 274 -5 431
Voitto / tappio ennen veroja 6 520 460
Tuloverot 1 236 12
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista 7 756 472
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 783 1 773
Tilikauden voitto / tappio 8 539 2 245
Jakautuminen:
    Emoyhteisön omistajille 8 854 2 858
    Määräysvallattomille omistajille -315 -613
8 539 2 245
Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
    laimentamaton (EUR), konserni yhteensä 0.03 0.01
    laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR), konserni yhteensä 0.03 0.01
    laimentamaton (EUR), jatkuvat toiminnot 0.03 0.00
    laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR), jatkuvat toiminnot 0.03 0.00

Konsernin laaja tuloslaskelma

EUR '000 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Tilikauden voitto / tappio 8 539 2 245
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen eläkevelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 986 -4 036
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot - konserni -18 844 -5 198
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot - osakkuus- ja
yhteisyritykset -3 126 -997
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -4 552 -964
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -16 432 -11 195
Tilikauden laaja tulos -7 893 -8 950
Jakautuminen:
    Emoyhteisön omistajille -6 790 -8 527
    Määräysvallattomille omistajille -1 103 -423
-7 893 -8 950